دانلود ٠یلم جزیره رز 2020

در سال 1968ØŒ مهندس Ù… دزیره رز» روی سکویی خارج از آب‌های Ù† اسپرانتو زبان رسمی آن بود. مقامات ایتالیایی آن را خوب نگر٠تنØد ایی † کشور خرد به عنوان مصلØتی برای Ø… الیات بر درآمدهای Øاصل از ورود §Ù† Ùˆ ا٠راد کنجکاو به شمار Ù…ÛŒ ر٠ت…امید باریم ¨Ø§Ø´ÛŒØ¯…کاران مووی…

Øانلود ٠یلم Øزیره رز از کاران مووی

٠یلم جزیره رز Ù…Øصول سال 2020 کشور ایتا٠…اجراجویی Ùˆ کمدی Ùˆ درام میباشد. Sydney Sibilia کارÚردانی ØØØزیگرانی Elio Germano Leonardo Lidi Matilda De Angelis ای §ÛŒ نقش کرده Ø§Ù†Ø ¯