1364

نوجوانی پس از غیبت به بت Œ خود را در ایران به دلیل خشکسالی ٠وق الع ده شدید متروکه بیابد. بو Øروع به برای €ŒÚ©Ù†Ø¯ از میان منظرهâ€Ø§ÛŒ غم‌انگیØز س٠ر می‌کند. این ٠یلم ØØرØرجه اول Ù… وضوع انسان در مقابل بیعت رهنگی مورد توجه است….امیدواریم با † ٠یلم نهاÛØت مووی..

دانلود ٠یلم آب باد خاک از کاران مووی

٠یلم آب باد خاک Ù…Øصول سال 1989 کشور ایران در٠انر درام میباشد. آب باد خاک توسط امیر نادری کارگرØانی رانی همچون مجید نیرومند ØØر آن ای٠ای ¯